Search form

Ɨtaikena Peba 23:16

16Ajɨ yɨpa Polɨmna kom b'ɨga kea utkundonj onggɨtyam towaina ɨsamki Polɨnd wɨgawɨga onganda yɨt, sɨ ton kea ket yikonj geja rɨgaina wɨmenapu pɨpmet wa, dɨde ket Polɨnd wumɨr yomnonj onggɨt yɨt gatab.