Search form

Ɨtaikena Peba 23:17

17Seg ket Pol yɨpa andred (100) Roma geja rɨga mopyam ara yemokonj, ɨ yomnonj da, “Man yiye onggɨt kewarɨnd wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyamɨm pɨlwa! Ti ɨta yɨpa wɨgawɨga yɨt tin wumɨr omnam.”