Search form

Ɨtaikena Peba 23:18

18Sɨ onggɨt penaemb ɨtemb andred (100) Roma geja rɨga mopyamɨt tin yokatonj, ɨ ket yiyonj wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyamɨm pɨlwa. Ɨ ton ket tin yomnonj da, “Sɨbɨbmet rɨga Polɨt ara nemok ɨ nerkis onggɨt kewarɨnd iyoyɨm mor pɨlwa, mop nokɨp ti ɨta yɨpa wɨgawɨga yɨt men wumɨr omnam.”