Search form

Ɨtaikena Peba 23:19

19Seg ket wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyamɨt tin yɨmɨnd yemoratonj, ɨ ket ekonda tentawar wa. Sɨ ton ket tin yerkitonj da, “Nangga wɨgawɨga yɨt e man kor nitiyaet wumɨr omnam?”