Search form

Ɨtaikena Peba 23:2

2Ɨ re yɨna mopyam sɨ rɨga Ananiya Polɨnd yutkundonj, ton ket rɨga engainonj yepiya re Polɨm wusɨnd wekenonj da, “Yipanjɨka tina tugɨm!”