Search form

Ɨtaikena Peba 23:20

20Ɨ kewarɨt ket mɨra yomnonj da, “Ju rɨgap ke yɨmjasi men b'anygɨnena nya ke ɨgekitam odede da, ‘Sɨn singi im mep Polɨnd b'obogɨl erkenam, sɨ man tin iyɨt dem sowaina Sanedrin kot wa.’