Search form

Ɨtaikena Peba 23:22

22Tina yɨt seg ke ket, re wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam ɨtemb kewar yɨtmɨkitonj, ton tin yomnonj da, “Goro ya pɨlnat b'atgenayɨm nangga yɨt na re man wumɨr nomnyɨt.”