Search form

Ɨtaikena Peba 23:23

Polɨnd Ɨtmɨkitam Kaisareya wa

23Ɨ onggɨt kak ke wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam nɨmog andred (100) Roma geja rɨga mopyam ara emokonj, ɨ ten amnonj da, “Wɨn tabagɨkinya tu andred (200) geja rɨga, ɨ sebenti (70) oso kumbɨnd angiti geja rɨga, ɨ dɨde tu andred (200) yɨm ke nɨm b'ɨskena geja rɨga. Ɨ b'atngonjenya menonɨm de Kaisareya wa yu sɨwɨny nain (9) kɨlokɨnd.