Search form

Ɨtaikena Peba 23:24

24Ɨ wɨn kwa yɨpa oso Polɨm okaya tinɨm angitam. Ɨ wɨn b'ogla tin ket b'obogɨl yɨr ɨpka iyenya dor, dɨde ket negɨr kesa yiya dor de Roma gabmani mopyam Pelikɨm pɨlwa yete re Yuda kantri yɨr ɨpka yiyeny.”