Search form

Ɨtaikena Peba 23:27

27Ju rɨgap onggɨt rɨgand yɨmɨnd yokato, dɨde ton ket momta na tin ongandam yomno. Ajɨ re kon wumɨr yokatond da ton re Roma rɨga nyɨ kɨma e, kon ket nekond koina geja rɨga kɨma, dɨde ket tin yopendond towa pɨlke.