Search form

Ɨtaikena Peba 23:29

29Ɨ re kon towaina yɨt utkundenond, kon ɨna yodarond da ton re towainajog gog gatab kena tin negɨr ma b'ɨsagɨkam yomno. Ajɨ kon makwa yɨpa Roma gabmani gog erbeka mɨle yodarond ti pɨlɨnd, sɨ kon ma rɨrɨr na ti pɨlɨnd negɨr ma b'ɨsagɨka omnɨkam ujɨm o mɨnda sɨbɨbmetɨnd oramitam.