Search form

Ɨtaikena Peba 23:3

3Ɨ odedend ket Pol tin yomnonj da, “God ɨta men mitpanjɨk. Man omiti mɨbnyɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd, dɨde maka ken gog yɨt ke nɨsagɨket. Ajɨ man kea rɨga engainyɨt ken ipanjɨkam, sɨ man molenggyam kemb gog yɨt yerbeket. Sɨ man re gɨm ke b'ogɨl rɨga et ajɨ ngor ke negɨrjog rɨga et odede wɨp rɨngma re b'ogɨl ɨkaeneni peint ke ɨsnɨki otomanti pinya kɨma b'ogɨl met orangi gopmet rokate re ɨtkɨki ujgɨm yɨbɨm wɨngɨr wa.”