Search form

Ɨtaikena Peba 23:31

31Ɨ geja rɨgap towaina mopyam waina b'ingawa yɨt rɨrɨrɨnd Polɨnd yokato dɨde ket yiyo de Antipatri tungg wa onggɨt sɨwɨnyɨnd.