Search form

Ɨtaikena Peba 23:32

32Ɨ ɨspari ke ket oso kumbɨnd angiti geja rɨga nenap Polɨnd wang yiyo de Kaisareya taun wa. Ajɨ komkesa geja rɨga re kea ɨtekto de towaina wɨmenapu pɨpmet wa de Yerusalem taunɨnd.