Search form

Ɨtaikena Peba 23:33

33Ɨ re ton Kaisareya taun kara bora wa b'ɨgarto, ton ket wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyamɨmna peba yokawo Roma gabmani mopyamɨm pɨlwa. Ɨ kwa ket Polɨnd yiyo ti pɨlwa, dɨde ket yonyito ti wɨpɨnd.