Search form

Ɨtaikena Peba 23:34

34Sɨ Roma gabmani mopyam ɨtemb wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga ma peba yogenkonj. Seg ket ton Polɨnd yerkitonj da, “Man nangga eriya ke rɨga et?” Ɨ Pol daka mɨra yomnonj da, “Kon re Kilikiya eriya ke rɨga en.” Sɨ ton ket kea wumɨr yokatonj da ton re Kilikiya eriya ke rɨga e.