Search form

Ɨtaikena Peba 23:5

5Ɨ Pol ket yindonj da, “Kor nany dɨde yɨngganwar! Kear, kon ma wumɨr na da ton re yɨna mopyam sɨ rɨga e. Ɨmɨnjog e. Ɨja emb yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da, ‘Goro negɨr ke yɨt tamneninɨm rɨga yepim re moina rɨga wɨp amnenanj!’”