Search form

Ɨtaikena Peba 23:6

6Ɨ Pol kea wumɨr yokatonj da nɨmog bobo rɨga na wekenonj onggɨt Ju rɨga waina Sanedrin kotɨnd, yɨpa tab re Parisai rɨga na, ɨ yɨpa tab re Sadukai rɨga na. Sɨ ton ket b'okta obailitonj da, “Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon re Parisai rɨga en, ɨ Parisai rɨgaina b'ɨga en. Kon ɨta ɨmɨnjog ke warɨm b'ogɨl ɨsma yokatenyɨn da rɨga opima uj ke tutnɨkanj dem. Sɨ onggɨt rɨl paemb rɨgap yu ken noramisi onyitam dɨkɨnd b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd.”