Search form

Ɨtaikena Peba 23:8

8Mop nokɨp Sadukai rɨgap ɨmɨnjogɨm yomneneno da ma opima uj rɨga tutnɨkanj dem, ɨ ma opima aneru wekeny, ɨ dɨde ma opima wɨngawɨnga wekeny. Ajɨ daka Parisai rɨgap onggɨtyam komkesa ɨmɨnjogɨm amnenento.