Search form

Ɨtaikena Peba 23:9

9Ɨ ton ket ma sobijog na guglam kɨma sorom obairento. Ɨ Parisai rɨga wɨngɨrɨnd nɨnda Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap owɨnkɨto, dɨde ket danda kɨma yɨt ugwatento da, “Sɨn makwa nangga negɨr na yodaru onggɨt rɨgam pɨlke. Rada yɨpa Godɨm pɨlke wɨngawɨngat o anerut tin yɨt yomnenonj, sɨ men rɨrɨr im tin b'ɨsagɨkam omnyu?”