Search form

Ɨtaikena Peba 24:1

Ju Rɨgap Polɨnd Kot wa Yoramito

1Ɨ paib (5) bibɨr kak ke, yɨna mopyam sɨ rɨga Ananiya nɨnda Ju rɨga waina elda rɨga dɨde yɨpa kot yɨt ɨrmeka rɨga Tertilo kɨma tuwonj Kaisareya wa. Ɨ ton ket kea Polɨm gatab yɨt yoramito Roma gabmani mopyamɨmna kot wa.