Search form

Ɨtaikena Peba 24:10

Pol Tina B'ɨrmeka Yɨt Apulisinonj Pelikɨm Wɨpɨnd

10Seg ket Roma gabmani mopyam Polɨnd mongɨk yomnonj todaka yɨt opurenam. Sɨ Pol ket yindonj da, “Kon wumɨr en da man re ma yɨpa kɨma kemag e mɨbnyɨt b'ɨsagɨka rɨga onggɨt Ju yɨtam rɨga wɨngɨrɨnd, sɨ man kea wumɨrjog et komkesa sowaina mɨle. Sɨ onggɨt paemb kon sam kɨma kor gatab yɨt b'ɨtɨrmeken mor wɨpɨnd.