Search form

Ɨtaikena Peba 24:11

11Man rɨrɨr e wumɨr okasɨt da kon yɨr opmitam netkond de Yerusalem wa, dɨde kon demb de nɨbnond re ma jog bibɨr na. Ajɨ twelp (12) bibɨr undwati kesand Ju rɨgap kea ken yɨmɨnd nokato.