Search form

Ɨtaikena Peba 24:14

14Ajɨ kon b'atgenaen mor pɨlwa yɨpa gasa gatab. Ton ɨmɨnjog e da kon re sowa b'uwar waina God na yewangaenenyɨn Yesumna ouyaena nya ke rɨnte re ton b'anygɨnena rɨga bobo ke yogenai. Ɨ kon komkesa gar kaim akateninyɨn rɨnsim re komkesa God ma gogɨp dɨde bageyam waina pebap apurenanj.