Search form

Ɨtaikena Peba 24:15

15Ɨ kor kwa re ɨta nɨbnau warɨm b'ogɨl ɨsma da God opima tutnɨkiny dem negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga dɨde negɨr kɨma kaokao rɨga. Dɨde kon re onggɨtyam warɨm b'ogɨl ɨsma ɨta yɨr ungaenenyɨn toda re dɨde.