Search form

Ɨtaikena Peba 24:16

16Sɨ kon ɨta yɨr ungaenenyɨn ɨtemb warɨm b'ogɨl ɨsma. Sɨ onggɨt paemb kon ita wɨnɨnd kolenggyam b'obogɨljog e yɨr b'ɨpkenenyɨn nɨnda bebɨg okatena kɨma, nokɨm da ɨdenat kon koina kukɨp ke nonykokɨnd b'injawa kesa dɨmdɨm mɨle owamenenyɨn Godɨm wɨpɨnd dɨde rɨga wa wɨpɨnd.