Search form

Ɨtaikena Peba 24:17

17Ɨ kon Yerusalem taun ke yiwatond re ma emb jɨ. Ɨ jogjog kemag kak ke kwa kon ket ɨtendond onggɨt taunɨnd koina Ju yɨtam rɨga wa ogonam kear omna gasa dɨde kwa Godɨm sɨ gasa okawam.