Search form

Ɨtaikena Peba 24:18

18Ɨ re kon sowa Ju rɨga waina nya ke kɨlkesa omna mɨle yundwatond dɨde ket nɨbnond de yɨnamet aband, ademb de Ju rɨgap ken nodaro. Onggɨt wɨnɨnd kon re ma bobo rɨga kɨma na nɨbnond dɨde kwa makwa nangga guglam na yomnɨkond demb de.