Search form

Ɨtaikena Peba 24:2

2Sɨ ket ton Polɨnd ara yemokonj. Ɨ re ket ton opendonj de b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa, Tertilo ket Polɨm gatab negɨr yɨt usenena b'atomonj. Sɨ ton ket yindonj da, “Ukoyam Pelik! Man b'obogɨl im yɨr ɨpka niyeneninyɨt, sɨ onggɨt paimemb sowa wɨngɨrɨnd ma sobijog ngɨmbla kɨma gasa im pɨta auka wuweneny. Dɨde kwa man b'ogɨl multekɨp kaim gasa omnɨka eyeninyɨt, sɨ onggɨt paimemb onggɨt kantri wɨngɨrɨnd re ma sobijog b'ogɨl gasa im auka wuweneny.