Search form

Ɨtaikena Peba 24:20

20O re kon onyitond Ju rɨga waina Sanedrin kotɨnd, opi re rɨga dɨkɨnd yepiya re kor gatab b'ɨsagɨka yiyeno demb de, ton maka nanggamog gog erbeka negɨr mɨle na yodaro kor pɨlɨnd. Rada ton ke yodaro, sɨ ton b'ogla towalenggyam men wumɨr mamne.