Search form

Ɨtaikena Peba 24:21

21Sɨ onggɨt wɨnɨnd re kon onyitond towa wɨpɨnd, kon ɨna yɨpaina gasa gatab nena na b'okta obailitond odede da, ‘Kon ɨta ɨmɨnjog ke yokatenyɨn da rɨga opima uj ke tutnɨkanj dem.’ Sɨ onggɨt rɨl paemb rɨgap ken noramisi wa wɨpɨnd onyitam dɨkɨnd b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd.”