Search form

Ɨtaikena Peba 24:22

22Pelik re ukoijog wumɨr na yɨbnonj Yesumna onggɨtyam ouyaena nya gatab. Sɨ ton ma rɨrɨr na b'ɨsagɨka omnɨkam. Sɨ ton ket b'ɨsagɨkam wɨn yɨsonkitonj, dɨde ket ten amninonj da, “Yɨmta ke ra wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam Lisiya ik dem dɨkɨnd, kon amaemb ket kikitum b'ɨsagɨka omnɨken wa gatab.”