Search form

Ɨtaikena Peba 24:23

23Ɨ ton ket b'ingawa yoramitonj tina andred (100) Roma geja rɨga mopyamɨnd Polɨnd yɨr ɨpkam, dɨde tin yomnonj odede yɨt kɨma da, “Man ti gangga okaenyɨt tina singi gasa omnɨkam, dɨde goro ogoka teyeninyɨt tina rɨga tin odarenam dɨde tin yɨm okaenam.”