Search form

Ɨtaikena Peba 24:25

25Ɨ Pol kea yɨtnono aenonj negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle gatab, ɨ molenggyam b'agoka mɨle gatab, ɨ dɨde Godɨmna b'ɨsagɨka mɨle gatab rɨnte ra tawɨk dem. Ɨ re ton utkundonda onggɨtyam yɨt, Pelik ma sobijog na moga awonj. Ɨ ton ket Polɨnd yomnonj da, “Yunɨm ke seg ainy, man meke! Ra kon gangga okasɨn dem, kon ɨta kwa mɨtngauken dem.”