Search form

Ɨtaikena Peba 24:27

27Ɨ Pelik ket Polɨnd adea sɨbɨbmetɨnd ɨjobɨki yowamenenonj nɨmog kemag kɨma. Ɨ onggɨt kak ke Roma mopyam kingɨt Porkiyo Pestond yoramitonj Pelikɨmna pɨpmetɨnd. Ajɨ Pelik singi awonj Ju rɨga nony b'ogɨl omnam. Sɨ onggɨt penaemb Pelik Polɨnd yɨraronj dɨkɨnda sɨbɨbmetɨnd.