Search form

Ɨtaikena Peba 24:5

5Sɨ sɨn ɨja naemb jɨ ti gatab negɨr adarkɨtondam. Ton re ukoi bebɨg omnɨka rɨga e. Ɨ tonɨt ugungateninonj komkesa Ju rɨga onggɨt komkesa gowukoyɨnd ukoijog bebɨg omnɨkam. Ɨ ton re mopjog rɨga e onggɨt b'anygɨnena rɨga bobo wɨngɨrɨnd yepim re Najaret tunggamɨnd yɨmta yundoki.