Search form

Ɨtaikena Peba 24:6

6Dɨde ton kwa yotonkenonj yɨnamet kɨl kɨma omnɨkam. Sɨ ket sɨn tin yɨmɨnd yokatonda. [Ɨ sɨn singi aukɨtondam tin ɨsagɨkam sowaina gog yɨt ke.