Search form

Ɨtaikena Peba 24:7

7Ajɨ wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam Lusiya ikonj, dɨde ket sowaina yɨm ke tin danda kɨma yɨrgɨnatonj. Seg ton ket tin yɨtmɨkitonj mor pɨlwa.