Search form

Ɨtaikena Peba 24:8

8Ɨ ti gatab bebɨg kot wa oramiti rɨgat sɨn ningaeninonj menonɨm mor pɨlwa kot omnɨkam.] Ra man molenggyam tin erkenyɨt, man rɨrɨr e wumɨr okasɨt komkesa onggɨtyam yɨt rɨnsim re sɨn ti gatab teyindam mor pɨlwa.”