Search form

Ɨtaikena Peba 25:10

10Ɨ Pol ket mɨra yomnonj da, “Yu kon onyisɨn re onggɨtyam kot naten rɨnte re Roma mopyam king Kaisamna gog danda wɨrand yɨbɨm. Sɨ kon b'ogla b'ɨsagɨka okasɨn onggɨt Roma gabmani kotɨnd. Sɨ kon maike nangga negɨr na yomnɨkond Ju rɨga wa pɨlwa, dɨde man re kea wumɨrjog e mɨbnyɨt onggɨtyam koina mɨle gatab.