Search form

Ɨtaikena Peba 25:11

11Rada kon ke ɨmɨnjog negɨr yomnɨkond dɨde ra man Roma gabmani gog yɨt ke ken uj ma b'ɨsagɨkam notɨnyɨt, kon re ma ɨta b'ɨtɨsaen uj okatam. Ajɨ rada opimemb kor gatab negɨr yɨt rɨna re Ju rɨgap apurenanj kotɨnd ma ɨmɨnjog im, makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr e ken jabajaba notramis towa pɨlwa towanɨm sam okawam. Sɨ yu kon singi yoramisɨn onggɨtyam kot iyoyɨm de Roma mopyam king Kaisam pɨlwa de Roma taun wa.”