Search form

Ɨtaikena Peba 25:13

Pol Onyitonj King Agripam Wɨpɨnd

13Ɨ nɨnda bibɨr kak ke king Agripa dɨde ti ngɨmɨr Bernike opendonda de Kaisareya wa, ɨ ket Pestond simesime omnam yodaronda, nokɨp Pesto re kea sisɨl Roma gabmani nyɨ yokatonj towaina eriya yɨr ɨpkam.