Search form

Ɨtaikena Peba 25:15

15Ɨ re kon nekond Yerusalem taun wa, yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap yɨtkak teito kor pɨlwa tin kotɨnd oramitam, ɨ kwa ken nerkito tin negɨr ma b'ɨsagɨka omnɨkam.