Search form

Ɨtaikena Peba 25:16

16Sɨ kon ten mɨra amninond da, ‘Roma gabmanim kotɨm mɨle re ɨja emb jɨ. Ra rɨgap yɨpa rɨga kot wa oramisi, ton b'ogla naska b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd b'atgenai tina b'ɨrmekam yɨt towa wɨpɨnd. Ɨ ra tina omnɨki negɨr mɨle pɨta tainy, b'ɨsagɨka rɨgat tin negɨr ma b'ɨsagɨkam omɨny. Ɨ ket onggɨt b'ɨsagɨka yɨt rɨrɨrɨnd tin oramis towa pɨlwa yepim re tin kot wa yoramisi. Sɨ kon ma rɨrɨr en tin oramisɨn wa pɨlwa wen nony b'ogɨl omnam.’