Search form

Ɨtaikena Peba 25:17

17Sɨ onggɨt penaemb opimemb Ju rɨga kon kɨma tuwonj dɨkɨnd kot omnɨkam, ɨ kon maka onggɨtyam kot wɨn pɨnjog yomnond. Sɨ ɨspari ke ket kon kot yɨpangendond, dɨde ket omitond b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd. Seg kon ket yɨngaukond onggɨt rɨgand iyoyɨm b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa.