Search form

Ɨtaikena Peba 25:20

20Sɨ kon onggɨtyam towaina opurena gatab ma sobijog nonysɨpsɨp na aukond, nokɨp kon ma wumɨr na towaina mɨle. Sɨ kon Polɨnd yerkitond da, ‘Rɨka man singi et menonɨm Yerusalem taun wa, dɨde demb de b'ɨsagɨka omnɨkam ɨtemb mor gatab?’