Search form

Ɨtaikena Peba 25:21

21Ajɨ Pol ken nɨgekitonj tin yɨr ɨpkam, mop nokɨp ton singi awonj ɨtemb kot iyoyɨm de Roma mopyam king Kaisamna kot wa. Sɨ kon yɨr ɨtena rɨga engainond da, ‘Wɨn tin yɨr ɨpkya, ngɨrpu kon ra tin ɨtmɨkisɨn dem de Kaisam pɨlwa.’”