Search form

Ɨtaikena Peba 25:23

23Sɨ onggɨt penaemb ɨspari ke ket Agripa ake ti ngɨmɨr Bernike otomantijog b'ajgi kingɨmna kobɨrgɨm b'ikoki ekonda Erodɨmna orangi ukoi b'eomapu met wa rɨkɨnd re Roma gabmani mopyam yɨbnenenonj. Ɨ ton ket b'ɨgaronda wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam dɨde ukoijog nyɨ rɨga kɨma taunɨnd de b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa. Seg ket Pesto tina yɨr ɨtena rɨga engainonj Polɨnd iyoyɨm.