Search form

Ɨtaikena Peba 25:24

24Ɨ re Pol opendonj onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa, Pesto ket yindonj da, “King Agripa dɨde komkesa rɨga yepim re sɨn kɨma wekeny dɨkɨnd, yɨr yonga jɨ rɨga! Komkesa Ju rɨga yepim re wekeny Yerusalemɨnd dɨde dɨkɨnd Kaisareyand, danda kɨma nerkito ti gatab, dɨde ket ara ognento da, ‘Goro tin pɨnjog yilo owama!’