Search form

Ɨtaikena Peba 25:3

3Ɨ ton kea wɨgawɨga yɨsamko Polɨnd nya owamam dɨde ongandam nyawɨnd. Sɨ onggɨt penaemb ton Pestond ɨl yongko da, “Man sɨn nony b'ogɨl notɨninyɨt! Sɨ man ɨngauket Polɨnd menonɨm dɨkɨnd Yerusalem taunɨnd kot omnɨkam.”